Algemene voorwaarden Valor Tekstmedia

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassing en geldigheid van de hier genoemde algemene voorwaarden

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

Artikel 4: Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 5: Tarieven, betaling en incassokosten

Artikel 6: Leveringen

Artikel 7: Auteursrecht en licentie

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Inschakelen van derden

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

Artikel 11: Geschillen

Artikel 1: Definities

1) Opdrachtnemer: Valor Tekstmedia, gevestigd te Wageningen, Kvk-nummer 86485652.
2) Klant: de wederpartij, ook wel de afnemer van één of meer opdrachten.

3) Opdracht: het verzoek van Klant aan Valor Tekstmedia om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2: Toepassing en geldigheid van de hier genoemde algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder contact en alle opdrachten, werkzaamheden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Valor Tekstmedia en haar opdrachtgevers. Indien een opdrachtgever handelt namens een derde partij gelden deze algemene voorwaarden ook voor deze partij. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om deze derde partijen hierover te informeren.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1) Elke door Valor Tekstmedia uitgebrachte offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één maand. De voorstellen die in de offerte worden geleverd blijven eigendom van Valor Tekstmedia en worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik op grond van artikel 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

2) De in een offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele andere kosten die in het kader van de overkomst gemaakt worden (zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3) De opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan offertes en aanbiedingen indien de klant kan begrijpen dat deze offertes en aanbiedingen, of een deel hiervan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

4) Een overeenkomst tussen klant en opdrachtnemer komt pas tot stand wanneer de klant binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer aanvaard heeft, of doordat de opdrachtnemer een opdracht en/of een offerte van de klant schriftelijk heeft bevestigd.

5) Overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen en/of overige aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Indien er sprake is van een samengestelde prijsopgave is Valor Tekstmedia niet verplicht tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6) Valor Tekstmedia behoudt het recht om de voorwaarden en/of de dienstverlening tussentijds aan te passen als gevolg van wettelijke maatregelen. Eventuele directe of indirecte extra kosten die voortvloeien uit wettelijke maatregelen mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum, worden doorberekend aan de klant.

Artikel 4: Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

1) Een opdracht kan per e-mail, mondeling, telefonisch of op een andere wijze worden gegeven. Bij telefonische, mondelinge en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde algemene voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Indien er sprake is van een vergelijkbare eerdere opdracht gelden de algemene voorwaarden, condities en leveringsvoorwaarden op grond waarvan de opdrachtnemer gebruikelijk levert, tenzij beide partijen van tevoren iets anders zijn overeengekomen.

2) De klant zorgt ervoor dat alle noodzakelijke gegevens voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt aan de opdrachtnemer. Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig zijn verstrekt aan de opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schoren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de klant.

3) In de factuur en de offerte kan een onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, kosten van (inhuur van) derden en andere directe kosten.

4) Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de klant de opdracht wordt uitgesteld, gewijzigd of ingetrokken is de opdrachtnemer niet verplicht om de teksten die nog niet klaar zijn te leveren. De opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

Artikel 5: Tarieven, betaling en incassokosten

1) Facturen worden op digitale wijze aan klant geleverd (verzending via e-mail)

2) De betalingstermijn van de factuur is 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij beide partijen hierover op schriftelijke wijze andere afspraken gemaakt hebben. Indien de factuur niet binnen deze termijn betaald wordt, kan een incassobureau worden ingeschakeld om het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen. Zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten in verband met te late of niet uitgevoerde betalingen zijn voor de rekening van de Klant.

3) Ook indien de Klant de geleverde tekst(en) niet gebruikt, blijft de betalingsverplichting voor deze opdracht(en) bestaan.

4) Bij omvangrijke of langdurige opdrachten kan Valor Tekstmedia betaling in termijnen verlangen.

Artikel 6: Leveringen

1) In overleg tussen beide partijen wordt de datum bepaald waarop een opdracht opgeleverd dient te worden.
2) Teksten worden aangeleverd via de e-mail als Word-document of PDF-document. In overleg zijn andere leveringswijzen en andere bestandsformaten mogelijk.

3) Diensten die zijn geleverd op grond van een opdracht worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer er niet binnen 7 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen door de opdrachtnemer. Na 7 dagen gaat Valor Tekstmedia ervanuit dat de Klant akkoord is gegaan met de geleverde opdracht.

4) Indien de levering een tekst bevat heeft de offerte betrekking op de levering van deze tekst en een eenmalige herziening (correctieronde) als de Klant dit verlangt. Meer herzieningen, wijzigingen of uitbreidingen van de tekst zijn niet inbegrepen bij de geoffreerde prijs. Indien dergelijke herzieningen, wijzigingen of uitbreidingen gewenst zijn, worden deze apart in rekening gebracht tegen de geldende tarieven van Valor Tekstmedia.

5) Valor Tekstmedia heeft een leveringsplicht, maar geen resultaatplicht. Dit betekent dat de in de offerte/overeenkomst genoemde teksten geleverd dienen te worden, maar dat er geen garanties worden gegeven over de resultaten die de Klant met deze teksten behaalt.

Artikel 7: Auteursrecht en licentie

1) Alle rechten over de geschreven teksten binnen een opdracht blijven in het bezit van Valor Tekstmedia tot het moment dat de Klant ontvangen en volledig betaald heeft.
2) De geleverde teksten binnen een opdracht worden door Valor Tekstmedia in een exclusieve licentie verleend aan de Klant voor het eenmalige publicatierecht en uitsluitend voor het vooraf overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst te worden gesloten. Dit geldt ook voor de plaatsing van de tekst op een ander medium dan van tevoren afgesproken, zelfs indien dit medium eigendom is van de Klant of zijn/haar bedrijf of organisatie.

3) Bij auteursrechtelijke beschermde werken is een naamsvermelding verplicht, tenzij hier overwegende bezwaren tegen bestaan. De Klant dient deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht kenbaar te maken bij Valor Tekstmedia en Valor Tekstmedia dient deze bezwaren te aanvaarden. Het feit dat een naamsvermelding in sommige omstandigheden niet gebruikelijk is, is hierbij geen overwegend bezwaar.

4) Valor Tekstmedia kan eisen dat haar bedrijfsnaam, website of andere herleidbare gegevens niet vermeld worden of dat er een pseudoniem wordt gebruikt.

5) Valor Tekstmedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het op basis van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomt.

6) Valor Tekstmedia behoudt het recht om geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in het eigen portfolio of via andere promotiekanalen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1) Valor Tekstmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade rechtstreeks het gevolg is van aantoonbare opzet of bewust roekeloosheid Valor Tekstmedia. Voor het geval er geoordeeld wordt dat Valor Tekstmedia geen beroep op het voorgaande toekomst, geldt dat Valor Tekstmedia jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk is voor de vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades, zoals derving van inkomsten, gevolgschade of verlies van spaargelden. 
2) De Klant is inhoudelijk deskundige verplicht om de geleverde diensten en teksten te controleren op onjuistheden, onzorgvuldigheden en onvolledige informatie. Tevens aanvaardt de Klant de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De Klant vrijwaart Valor Tekstmedia tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewust roekeloosheid van Valor Tekstmedia. De Klant is altijd zelf de eindverantwoordelijke voor de controle van de vorm, inhoud en kwaliteit van de teksten.

Artikel 9: Inschakelen van derden

1) Valor Tekstmedia kan voor het uitvoeren van (gedeeltes van) een opdracht één of meer derden inschakelen. Hierbij treedt Valor Tekstmedia op als intermediair. De facturatie hiervan loopt via Opdrachtnemer of, indien anders overeengekomen, via de Klant. Ook derden zijn bij hun inzet voor één of meer opdrachten van de Klant gehouden aan de hier genoemde algemene voorwaarden.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

1) Valor Tekstmedia gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de Klant die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen. Indien Valor Tekstmedia voor een opdracht van de Klant één of meer derde inschakelt, zijn ook deze verplicht om vertrouwelijk met de opgegeven gegevens van de Klant om te gaan. Deze vertrouwelijkheid blijft ook na beëindiging van de opdracht in stand.

Artikel 11: Geschillen

1) Indien er zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2) Op iedere overeenkomst tussen Valor Tekstmedia en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.